A 2014-es esztendő egyházközségi életének összefoglalása

6 Mar

By:

Vágják sutba a kételyeiket, bízzanak és szárnyaljanak. Az egyházközség elöljáróinak nevében így kértem mindannyiukat az együtt-munkálkodásra 2014-ben is. Egyházközségünkért, falunkért és önmagunkért. Kértem, hogy a családlátogatásokkor ajándékba adott kártyanaptár bibliai idézete „De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek…” (Ézs 40,31), valahányszor ránéznek, erre emlékeztesse Önöket: a legjobbaknál, a legkülönbeknél, a legkiválóbbaknál is jobbak lehetünk.
A számvetés napján röviden így látom a 2014. esztendőt: Jövő felé mutató, értékteremtő munkával folytattuk a nyitottságra és átláthatóságra való törekvést, az egyházközség szellemi-, lelki- és anyagi életének épségben tartását, fejlesztését, gazdagítását.

Köszönet illesse azokat, akik munkájukkal, anyagi hozzájárulásukkal, ötleteikkel, tanácsaikkal és kapcsolataikkal hozzá járultak ahhoz, hogy a Székelyderzsi Unitárius Egyházközség eredményes, fejlődő és egészséges gyülekezet legyen. Köszönet illesse az egyházközség gondnokát, keblitanácsosait, pénztárosát, harangozóit, idegenvezetőit, kántorát és kórusvezetőjét, akiknek rendszeres munkája nélkül sok értékkel kevesebb lenne gyülekezetünk.

A Ramocsa Népe községi havilap hasábjain-, lelkészi blogunkon- (www.derzsipapek.blogspot.com), a falu honlapján (www.szekelyderzs.com) és más fórumokon megjelentetett anyagokon keresztül gyülekezeti tagjaink rendszeresen tájékozódhattak az egyházközség életéről, ügyviteléről, a lelkész- és a keblitanácsosok munkájáról. A részletes beszámolók célja volt, hogy az egyházközséget egy nyitott-, átlátható intézménnyé tegye.

Gazdaság és pénzügyvitel

Egyházközségünk alapvető bevételi forrása a személyenként befizetett egyházfenntartás. Emellett perselypénz-, megemlékezések- és szertartások alkalmával nyújtott adományok formájában jelentős támogatás érkezett az egyházközség tagjainak részéről és amerikai testvérgyülekezetünkből.

Kiemelkedő bevételi forrásunk az idegenforgalom, a templom múzeumként történő működtetése és a bástyás szalonnalakomák.

Garázs
Garázs

Fontos bevételi tételnek számítanak az APIA támogatásra betett földterületek, illetve az egyházközség közbirtokossági részesedése. Az elmúlt évben az egyházközségi tagokhoz hasonlóan az egyházközség földjeit helyi- és műholdas ellenőrzéssel szemrevételezte az APIA. A kisebb félreértéseket – Pál Ákos és Dénes Jenő – közreműködésével sikerült tisztázni, így rendben zártuk az elmúlt esztendőt.

Mezőgazdasági és erdőgazdálkodási tevékenységünk fejlesztésére a tavaly a Civitas Alapítvány szakmai közreműködésével 2 millió forint összegű pályázatot nyertünk a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.-től, amelynek célja a Bíró Józsi-féle elbokrosodott területből 1,9 hektár megtakarítása, bekerítése és erdő telepítése. A finanszírozás első részét a BGA már át is utalta, tavasszal nekilátunk az erdősítés előkészítésének.

Erdőkitermelésünk jelenleg is folyamatban van, a kitermelt fából szükséges mennyiséget biztosítunk egyházi épületeink fűtésére, a többletet egyházközségi tagjaink között értékesítjük. Az erdőkitermelést nem fejetlenül, hanem a jövőt is szem előtt tartva, erdészeti felügyelettel, üzemterv szerint végezzük. Az értékesített fa ára fedezi az erdő őrzését, kezelését, egyházi ingatlanjaink számára a kitermelést, illetve újabb tíz évre üzemtervet készíttettünk.

2014. november 17-től folytatták a templomfelújítást. A Rustic Kft. részéről 10 alkalmazott érkezett, hogy a minisztérium által jóváhagyott 200 000 lej értékében újabb munkafázisokat végezzen el. Az egyházközség részéről a munkásokat a régi iskola épületében szállásoltuk el. A templomjavítás mellett két karbantartó munkálat történt: felújítottuk a régi iskolában található gyülekezeti terem padlóját és kimeszeltettük a falakat. A keblitanács által hirdetett pályázat nyerteseként Dénes Ferenc és csapata felújította a parókia kapuját, és Tövissi Zsolt tervei alapján egy garázst épített.

Egyházközségünk egyik hosszú távú gazdasági terve a régi iskola épületének megvásárlása és hasznosítása. Erre a célra gyűjtést hirdettünk, támogatókat kerestünk és elkezdtük pénzeink elkülönítését. A 2014 elején rendelkezésünkre álló 19945 lejt év végére megdupláztuk. Ez a tartalékolás azért is jelentős, hiszen időközben lezártuk az egyházi Nyugdíjsegély Pénztártól a régi iskola és a parókai újítására felvett 50000 lejes kölcsön törlesztését és a kamat kifizetését. Az épületvásárlás támogatása ügyében a keblitanács tárgyalt a Körtövés Közbirtokosság vezetőségével is, hiszen 2012 tavaszán a közbirtokosság közgyűlése megszavazta, hogy támogatja a régi iskola megvásárlását. A közbirtokosság vezetősége végül elzárkózott az együttműködéstől, így 2015-ben újra a közgyűlés tagjainak támogatását kérjük, és ha azt megkapjuk, akkor le is tudjuk zárni a régi iskola megvásárlását célzó tervünket. Bízom benne, hogy amerikai unitárius támogatóink, egyházközségi igyekezetünk és idegen támogatóink mellett helybéli és elszármazott unitáriusaink is büszkén felvállalják a régi iskola ügyének támogatását.

Egyházközségi közigazgatás

Lelkész

Az adminisztrációs, közigazgatási és képviseleti feladatok mellett elsődleges lelkészi tevékenységem volt a vasárnapi-, ünnepi- (újév, nagypéntek, húsvét, pünkösd, áldozócsütörtök, konfirmáció, jégverés és falunap, halottak napja, karácsony, szilveszter), alkalmi istentiszteletek ( március 15 megemlékezés, kortárstalálkozók, iskolai évzáró, kőrispataki falunap, imaheti meghívások, lovagavató) és szertartások(keresztelés, esketés, temetés) végzése és a családlátogatások. Az év során egyetlen istentisztelet sem maradt el, az azokon résztvevők évi átlaga 53 fő. Úrvacsoravételek alkalmával ez az átlag 147 főre emelkedett. (Húsvét: 131, Pünkösd: 210, Őszi hálaadás: 95, Karácsony: 150) A szertartások rendjén 4 keresztelési (2 fiú és 2 lány)-, 6 házasságkötési- és 14 gyászszertartást (8 férfi, 6 nő) végeztünk. Az év eleji rendszeres családlátogatásokra január 20 és 29 közötti időszakban került sor . Az elmúlt évben Csukor Dezső, Orbán Árpád, Brók Árpád, Pál Ákos keblitanácsosok kísértek el családlátogató körútra. Együtt imádkozva kértük Isten áldását az otthonokra és a családi életekre.

A valláserkölcsi nevelés terén 9 fiatalt készítettem fel konfirmációra, iskolai vallásórákat tartottam és tartok Székelyudvarhelyen a Tamási Áron Gimnázium V-XII. osztályaiban és a Baczkamadarasi Kiss Gergely Református Kollégiumban XI-XII. osztályaiban. A gyermekek vallási nevelése terén az egyházközség kiemelkedő rendezvénye az unitárius gyermekhét, amelyet az elmúlt évben tízedik alkalommal szerveztünk meg. Fentieken kívül ide tartoznak még az alkalmi ünnepségek (anyák napja, Dávid Ferenc emlékünnep, betlehemes és karácsonyi kántálás). Felkérésre adventi előadást tartottam óvodásoknak és szüleiknek. A községi iskolában a vallásoktatást Újvárosi Katalin lelkésznő végzi. A valláserkölcsi nevelés felnőtt kategóriájában a presbitériumi tréningek mellett új kezdeményezés volt a két alkalommal megszervezett Összehangoló – házassági felkészítő.

Könyvbemutató a G. Kávézóban

Könyvbemutató a G. Kávézóban
Könyvbemutató a G. Kávézóban

Továbbra is végeztem az Unitárius Közlöny főszerkesztői tisztségével együtt járó munkát, imádságaim jelentek meg az Unitárius Kalendáriumban és több alkalommal prédikációs kötetem bemutatóján vettem részt. A könyvbemutatók közül egyházközségi szempontból rendkívülinek számított a székelykeresztúri, amely az ottani és a derzsi nőszövetség közös találkozója is volt; az olthévízi, amely egyben a helyi vegyes kórus és a Kornis Kata Asszonykórus istentisztelettel egybekötött találkozójára is alkalmat kínált. Egyházi szempontból számít rendkívülinek a székelykeresztúri és a székelyudvarhelyi könyvbemutató, amelyek helyszíne egy-egy kultúrkávézó volt. Az eladott könyvek árát a régi iskola épületének megvásárlására ajánlottam fel.

Elmúlt évben tagja voltam különböző egyházi fórumoknak és munkacsoportoknak, így a zsinatnak, a főtanácsnak, a negyed évente ülésező Egyházi Képviselő Tanácsnak, a Média- és Kiadóbizottságnak, a Teológiai- és szakképesítési Bizottságnak. Utóbbiban elnöki tisztséget töltöttem be.

Gondnok és keblitanács

Élelmiszercsomagok szállítása
Élelmiszercsomagok szállítása

A pénzügyi zárszámadás és költségvetés elkészítése mellett az elmúlt évben a keblitanács egyik legfontosabb és jövőbe mutató tevékenysége volt, hogy meghatározta az egyházközség életének útvonalát. Kihelyezett ülésén értékelemzést végzett, amelyre alapozva megfogalmazta az egyházközségi jövőképet és a küldetést, amely a jövőbe minden egyházközségi tevékenység alapjául kell szolgáljon:Egészséges gyülekezet! Hittel, családdal, munkával!

A gondnok javaslatára a keblitanács a lelkésznek és az egyházközségi közgyűlésnek javaslatot tett a virrasztási szertartások bevezetésére, amelyek pünkösd óta gyakorlattá is váltak.

Döntéseket hozott a harangozó az énekvezér és az idegenvezetők fizetésemelésének tárgyában, egyházi alkalmakon biztosította az egyházközség képviseletét (közgyűlések, gondnok presbiteri találkozó, főtanács), pályázathirdetés és közmunkák alkalmával gondoskodott az egyházi ingatlanok és ingóságok felújításáról, karbantartásáról (gyülekezeti terem felújítása, parókia kapuja, garázsépítés, halottas szekér festése), valamint az erdő kitermeléséről, az erdőhatár újrafestéséről.

A gondnok rendkívüli odafigyeléssel követte nyomon a templom felújítását, szervezte a keblitanács munkáját, a közmunkákat és emellett az egyházközségi konyha gazdagítására 50 személy számára terítéket és 100 csészéből álló készletet adományozott az egyházközségnek.

Régi iskola ügyében tanácskozott a közbirtokosság elöljáróival, illetve a közgyűlési választás után megszervezte a pénztár átadását Dénes Jolán új pénztárosnak.

Műemlék-felújításokkal kapcsolatos pályázatok ügyében Orbán Árpád keblitanácsos képviselte az egyházközséget és az ő közreműködésével sikerült év végén a Lia- és Wolter Alapítvány, illetve a Gondviselés Segélyszervezet révén az egyházközségben szétosztani a 110 élelmiszercsomagot, amelyek szállításáról és széthordásáról a keblitanács tagjai és Német László gondoskodtak.

Az elmúlt év során a keblitanács feladatának tekintette a különböző egyházközségi ünnepségek előkészítését. A jégverés napi határkerülés-, őszi hálaadás ünnepének- és öregek vasárnapjának- és a dévai zarándoklat ünnepének előkészítésében szervezéssel és közmunkázással egyaránt részt vállalt a vezetőség.

Egyházközségi események

Az év eleji hagyományos egyházközségi közgyűlés és a családlátogatások után hiterősítő hetet tartottunk, amelynek vendéglelkészei voltak Kiss Zsuzsánna, Major László, Kovács István, Sípos László unitárius lelkészek és Sógor Géza református lelkész.

Anyák napjára Kerestély Katalin óvónő közreműködésével az óvodások műsorral köszöntötték az édesanyákat.

Új egyházi és egyházközségi kezdeményezésként az elmúlt évben két alkalommal volt az egyházközségben Összehangoló házassági felkészítő.

Konfirmálás
Konfirmálás

Konfirmálás keretében 9 fiatal tett unitárius hitéről bizonyságot. E jeles nap alkalmából családi ajándékuk az úrasztala restaurálása volt, amely karácsony ünnepére el is készült. Konfirmált fiataljaink közül hárman vettek részt (Kovács Boglárka, Kerestély Éva, Jakab Margit) az egyház ifjúsági szervezete az ODFIE által Korondon szervezett Versmondó és Népdaléneklő Vetélkedőn. Nyolc konfirmált csatlakozott az egyház által szervezett konfimálók mozgótáborához. Útjuk során jelentősebb unitárius egyháztörténeti helyszíneket kerestek fel, így egy napon egyházközségünk is házigazdája lehetett a népes zarándokcsoportnak. Az egyház által szervezett Gyalogló zarándokcsoport szintén útba ejtette egyházközségünket.

Az egyházközségi események közé sorolható a templom felújítása, amely munkálat minden mozzanatát nyomon követi a gyülekezet, ezen kívül naplószerűen is jegyezzük a történéseket. Hosszas elmaradás után 2014. november 17-től folytatták a templomfelújítást. A Rustic Kft. részéről 10 alkalmazott érkezett, hogy a minisztérium által jóváhagyott 200 000 lej értékében újabb munkafázisokat végezzen el. Az egyházközség részéről a munkásokat a régi iskola épületében szállásoltuk el.

  Elvégzett munkálatok:

 • 1. Tűzvédő anyaggal kezelték az összes faelemet.
 • 2. Befejezték a torony ablakait és visszahelyezték a védőhálót.
 • 3. A várkerítés félfödelének tartóoszlopait levakolták, a faragott fa oszlopokat lekezelve új alapokra helyezték.
 • 4. A főútra eső részen lebontották a nem tájjelegű barna vaskertet, a terepet elegyengették
 • 5. A várfal körül drén-rendszert (vízelvezető) készítettek. Abban bíztunk, hogy ez megszünteti a napórás bástya vizesedését. Az útszéli árok hiánya, és az alacsony járdaszint miatt az útról lefolyó víz továbbra is a bástyánál gyűl össze. A helyzet megoldására már kértem a Polgármesteri Hivatal beavatkozását. A felújítással kapcsolatban továbbra is alapelvünk, hogy csakis olyan munkálatot végeztetünk, amelyet elejétől végig ki lehet fizetni, így próbáljuk megelőzni a zavaró félkész állapotokkal járó nehézségeket.
Unitárius Gyermekhét
Unitárius Gyermekhét

Az Unitárius Gyermekhét a nyár egyik színfoltja. 20-25 gyermekkel indultunk tíz évvel ezelőtt, ez a szám folyamatosan nőtt, ez alkalommal 86 gyermek és fiatal fordult meg a táborban. A tíz tábor csodája az, hogy a kinőtt „gyerekek” visszatértek és most segítőkként vannak jelen ezeken a zsúfolt és hangos napokon (kb 20-an). Az évek során összevontuk a két egyházközség gyerekeit (Derzs és Muzsna). Ez nagyobb szervezést igényel, de gyümölcsözőbb. A helyszín mindig a templom és a környéke volt, még akkor is, ha sokan rossz szemmel nézték azt, hogy játszótérré alakítottuk a templomot. Fontosnak tartjuk, hogy a gyerekek játszó lélekkel is találkozzanak Istennel és a papjukkal. Minden évnek külön témája volt (Jézus élete, Pál apostol, Dávid Ferenc és kora, a Biblia, a vallások, bibliai királyok, a tízparancsolat), ebben az évben a szertartások köré építkeztünk (keresztelés, konfirmáció, esküvő, temetés) Délelőttönként az elméleti alapokon volt a hangsúly, amit az adott szertartáshoz kapcsolódó énekeskönyvbeli énekek megtanulása követett, majd közösen eljátszottuk az adott szertartást. A délutánok játszós, kézműves programokból álltak, mint számháború, nemezelés, baranta. A csapatok közti vetélkedés sem maradhatott el egy évben sem.

A vasárnapi zárás mindig ünnepélyes, ahol előkerülnek a székelyruhák és az istentisztelet keretében bemutatjuk a héten tanultakat. A szülők tortákkal, üdítőkkel és süteményekkel kedveskednek gyerekeiknek. A táborok elfelejthetetlen és nagyon hangos jelszava ez:”Egy az Isten!” A gyermekhét szépségei közül három csodát rendkívülinek tartok: 1.) a nagyok visszatérését, 2.) a két gyülekezet összefogását, és 3.) a gyermekek mellé ajánlkozott segítők számát. A 86 gyermek mellett 24 felnőtt vállalta azt, hogy valamilyen formában segíti az élményátadást.

Másik szép nyári eseménye volt az egyházközségi életnek a Székely Lovagrend (Ordo Siculis Cavlieris) lovagavató istentisztelete és azt követő szeretetvendégség.

Petky János-díj átadása
Petky János-díj átadása

Az egyházközség éves nagy eseménye a jégverés napi határkerülés. Néhány éve ennek az ünnepi fényében adjuk át a Petky János-díjat egy helyi gyülekezeti tagnak és egy olyan elszármazottnak, aki az egyházközségi élet jó hírét és szép tisztességét példaértékű módon gazdagították. 2014-ben ezt a díjat Pál Ákos énekvezér és Dénes Ferenc vehették át. Gidó Csaba történész vetített-képes előadása révén betekintést nyerhettünk a száz évvel ezelőtt kirobbant I. világháború székelyderzsi és faluközeli történéseibe.

80 évesek ünneplése
80 évesek ünneplése

Második alkalommal két eseményt szerveztünk: őszi hálaadáskor termék- és terménybemutatós istentiszteletet, amelyet 2014-ben örömteli szeretetvendégséggel zártunk. A polgármesteri hivatallal és a közbirtokossággal közösen báránygulyásos öregek vasárnapját a 80. életévüket ünneplők, és az annál is idősebbek köszöntésére.

Népes küldöttség vett részt a Magyar Unitárius Egyház és az ODFIE által szervezett XVII. Dávid Ferenc emlékzarándoklaton Déva várában, ahol az egyházalapító püspök holtig tartó börtönbüntetését szenvedte. Elítélésekor is hittel vallotta: “Mennyköve pápáknak, tüze, kardja, máglyarakása, / Semmi erő soha nem tartja fel azt, mi igaz. / Azt írtam, s hittel hirdettem, amiket érzék: / Holtom után a hamis hit Babilonja ledől!” A zarándokút része volt Kelnek várának meglátogatása, amely a székelyderzsi vártemplommal egy csoportban került fel a világörökség listára. Az egykor fele-fele arányban szászok és magyarok lakta településen mára már sem magyar, sem szász nem él. A várat 1995-ben egy alapítvány vette „bérbe” és gyönyörűen felújíttatta. Múzeuma szépen mutatja be az evangélikus szász örökséget. Templomrészébe a látogatás ideje alatt középkori zene szól. Istentiszteleti helyként nem használják. Az egykori szalonnás torony (ott egy bástyában tartottak) is üres, és borospincéjében is üresen konganak az embermagasságú hordók. A házastársi békítőt egy ággyal, egyetlen tányérral, kanállal, villával igen ötletesnek találtuk. A karácsonyi ünnepkör különlegessége a gyermekek által bemutatott hagyományos betlehemes játék. A gyermekek mellé 2014 karácsonyán a nagyobb fiatalok is bekapcsolódtak az ünnepbe és egy modern betlehemesben mutatták be azt, hogy szerintük ma miként történne Jézus születése. A betlehemes este karácsonyi kántálással ért véget.

Az asszonykórus előadása Március 15-én
Az asszonykórus előadása Március 15-én

Asszonyaink élete példaértékű volt az elmúlt évben is. A nőszövetség rendszeres találkozóit november és április közti időszakban tartja. Ezeken az estéken bibliaórás foglalkozások voltak és egyháztörténeti előadások hangzottak el. A nőszövetség tagjai rendszeres találkozóik mellett különböző képviseleti alkalmakon, programokon vettek részt (Nőszövetség országos találkozója, Szentábrahám; a keresztúri nőszövetség meglátogatása; képviselet a csíksomylói asszonytalálkozón és az 1000 székely leány találkozón), közmunkát vállaltak (varrottasok készítése a hiterősítő hét vendéglelkészeinek, kürtőskalácssütés, régi iskola előtt virágoskert gondozása) rendszeresen részt vettek az istentiszteleteken és más egyházközségi alkalmakon. Életükkel és munkájukkal a gyülekezet javát szolgálták.

Kelnek várában
Kelnek várában

A Kornis Kata Asszonykórus tagjai részt vettek az oklándi asszonyok által szervezett farsangi találkozón, a nőszövetséggel együtt nőnapi mulatságot szerveztek az egyházközség asszonyainak, az olthévízi vegyeskar meghívására felléptek a helyi unitárius templomban, csatlakoztak a dévai zarándoklathoz és alkalomról-alkalomra előadásaikkal szépítették az egyházközségi életet: Március 15-i műsorukat követően a jégverés napi istentisztelet keretében énekeltek. Ebből az alkalomból a kórus által választott jelképpel ellátott kitűzők készültek minden kórustag számára.

A nyári események után öregek vasárnapján-, novemberben Dávid Ferencre emlék-istentiszteleten hallgathatta őket a gyülekezet. Karácsony másodnapján karácsonyi koncertet tartottak, melyet december 29-én a muzsnai unitárius templomban is megismételtek.

Keresztúron
Keresztúron

Egyházközségi tervek 2015-re

Számba véve az előttünk álló esztendő feladatait, a keblitanácssal arról beszéltünk, hogy 2015 legyen az ünnep éve. Ebben az esztendőben a múltat és a jelent is ünnepeljük, ugyanakkor egyházközségi jövőképünk szerint hit, család és munka köré szervezzük életünket. Ezek szellemében az egyházközség élet kiemelkedő eseményei között számítani lehet:

 • 1. A jégverés napi határkerülés 200 éves évfordulójának méltó megünneplése. Erre az alkalomra látogat gyülekezetünkbe amerikai testvérgyülekezetünk küldöttsége is.
 • 2. Ez az év a tízedik évfordulója egyházközségi lelkészségemnek. Az elmúlt tíz évben sok ember közreműködésével és támogatásával korszakalkotó dolgok történtek az egyházközség és általa a falu életében. Májusban kerül sor arra, hogy a gyülekezettel együtt az ősi ünnepek és hagyatékok mellett az elmúlt évtized megvalósításait is felleltározzuk és megajándékozzuk magunkat egy ünnepnappal.
 • 3. Továbbra is indulnak Összehangoló – házassági felkészítő csoportok, ugyanakkor a korábbi résztvevők támogatására megszervezzük a fiatal házasok találkozóját.
 • 4. Egyházközségünk gondnokának és feleségének régi álma alkalmi szeretetvendégségek szervezése. A gyülekezet összekovácsolása érdekében remélem lesz támogatottsága a kezdeményezésnek.
 • 5. Az egyházi működési rend szerint tisztségválasztásra (gondnok, pénztáros, jegyző, keblitanácsosok) kerül sor.
 • 6. Az elmúlt években bevált és jól működő egyházközségi programjaink megismétlésére (pl. unitárius gyermekhét, öregek vasárnapja, betlehemes, kántálás stb.)

ek-2014-03

Isten áldjon mindenkit, gondoskodása és szeretete kísérjen a 2015. esztendőben is.

Demeter Sándor Lóránd – unitárius lelkész
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.