Főispáni kérés 1912-ből

21 Nov

By:

Kis Jakab tanító és neje Lipthay Matild Derzs községéből a nagyméltóságú vallás és közoktatásügyi Miniszter Úr magas rendeletével szolgálati érdekből át lettek helyezve. A folyó év szeptember hó elsején tehát községünkből távozniok kell.

Az áthelyezett tanító és tanítónő községünkben már évek óta nemcsak a gyerekek tanítása és nevelésével foglalkoznak és érnek el igen szép eredményeket, hanem valóságos missiót teljesítenek a népnevelés körül. Nincs és nem is volt népünk oly baja és nyomorúsága, melyben igazi nemes fajszeretetük melegétől vezérelve részt ne vettek volna s tanáccsal, tettel, útmutatással segélyünkre ne siettek volna.

Az a nagyarányú és széleskörű munkásság, melyet népünk érdekében kifejtettek, az a fáradhatatlan ügybuzgalom és az önfeláldozásig menő áldozatkészség, melynek lépten nyomon tanújelét adták népünk ragaszkodását és szeretetét teljes mértékben kiérdemelték.

De községünknek különben is valóságos létérdeke, hogy Kis Jakab és neje községünkben maradjanak. Ők voltak akik megélhetésünket lehetővé tették az által, hogy férfiakat és nőket egyaránt háziipar űzésére rászoktatták, s csak az ők szakszerű és bölcs vezetése teheti lehetővé, hogy ezen fellendült háziipar űzése azon a fokon megmaradjon, melyen jelenleg áll.

Ha el kell távozniok ezt az egész községünk meg fogja érezni és meg fogja sinyleni.

Szorongattatásaink és aggodalmaink közepette fordulunk Méltóságodhoz, mint akiről jól tudjuk, hogy a nép bajai és nyomorúságai iránt érző szívvel viseltetik, s arra kérjük Méltóságodat, kegyeskedjék érdekünkben hathatós szavát a Nagyméltóságú m.kir. Vallás és Közoktatásügyi Miniszter Úrnál felemelni s Kis Jakab és neje visszahelyezése iránt beadott kérésünket pártoló javaslattal felterjeszteni.

Melyek után maradtunk Méltóságod alázatos szolgái s igaz hívei.

Derzs 1912 év augusztus hó 27-én

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.